جالبـــــه بدونید که 🤔

علمی به نام « خط ‌‌درمـــــانی » وجود دارد که با آموزش تغییر دستخط، فـــــرد را قادر به تغییرات روانی خود میکند
@FadakServicee
👈🏻براساس یافتـــه‌های پزشکی، ماهیچه‌هایی که هنگام نوشتن به حرکت در می‌آیند، توسط سیستم عصبی مرکزی بدن کنترل میشوند و در واقع فرد ذهن و هویت خودش را نقاشی میکند !

@FadakServicee