ابتدا تمامی سطح سینک را مرطوب کنید.

سپس به کمک اسفنج، مقداری جوش شیرین را روی قسمت مورد نظر مالش دهید. جوش شیرین، لکه آب و

چربی را از بین برده و به سطح استیل صدمه‌ای وارد نخواهد کرد.

🆔 @FadakServicee